Regulamin sklepu internetowego Prymex

1. Sklep internetowy "Prymex", działający pod adresem sklep.prymex.pl, prowadzi sprzedaż detaliczną domowych środków czystości, kosmetyków, artykułów higienicznych, artykułów dziecięcych oraz szkolnych i biurowych.

2. Sklep internetowy "Prymex" prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.

3. Właścicielem sklepu internetowego „Prymex” jest Kazimierz Pryczkowski, prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą z siedzibą w Wejherowie przy ulicy Przemysłowej 21, posiadający wpis do ewidencji działalności gospodarczej numer 00157/89, wydany przez Prezydenta Miasta Wejherowa, NIP numer: 588-000-53-33, Regon numer: 190114756.

4. Kontakt ze sklepem można uzyskać pod numerem telefonu: 58 738-66-99 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: sklep.prymex (at) prymex.pl - w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

5. Zarejestrowanie się w serwisie nie zobowiązuje do składania zamówień.

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin– niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego „Prymex”.

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.prymex.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.

5. Towar– produkty prezentowane w Sklepie internetowym.

6. Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Kazimierzem Pryczkowskim (właścicielem Sklepu internetowego www.prymex.pl) a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

7. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. z 2014 r., poz. 827)

9. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.prymex.pl i jest nieodłączną częścią każdej umowy zawieranej za pośrednictwem Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.prymex.pl, prowadzony jest przez Kazimierza Pryczkowskiego prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą z siedzibą w Wejherowie przy ulicy Przemysłowej 21, posiadającego wpis do ewidencji działalności gospodarczej numer 00157/89, wydany przez Prezydenta Miasta Wejherowa, NIP numer: 588-000-53-33, Regon numer: 190114756.

4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu sklep.prymex.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

5. Informacje handlowe zamieszczone na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do składania ofert. Zaproszenia do składania ofert mogą ulec zmianie w każdym czasie. Umowa zostaje zawarta według zaproszenia do jej zawarcia, które było aktualne w chwili złożenia zamówienia. Ocena aktualności zaproszenia do zawarcia umowy następuje według rzeczywistych cen Towaru z systemu, a nie według zamieszczonych zaproszeń do zawarcia umowy.

III. Zawarcie Umowy sprzedaży

1. Warunkiem zawarcia umowy jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

2. Zamówienia są przyjmowane na stronie sklep.prymex.pl przez całą dobę.

3. Realizacja zamówienia odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00. Zamówienie złożone po godz. 16.00 traktowane jest jak złożone o godz. 8.00 następnego dnia roboczego.

4. Kupujący może złożyć zamówienie na dwa sposoby:
a) za pośrednictwem Sklepu, lub
b) kontaktując się ze sklepem telefonicznie.

5. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową sklep.prymex.pl, dokonać wyboru odpowiedniego produktu i jego ilości, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

6. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

7. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz modyfikacji w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

8. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
e) czasu dostawy.

9. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”;

10. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sklepem internetowym "Prymex", prowadzonym przez Kazimierza Pryczkowskiego Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu i złożonym przez niego oświadczeniem, której przedmiotem jest sprzedaż i dostawa Towarów włożonych do koszyka.

11. W przypadku niemożności skompletowania przesyłki, zgodnie ze złożonym przez Klienta zamówieniem, z powodu braku któregoś z zamówionych produktów, sklep internetowy "Prymex" skontaktuje się telefonicznie lub e-mailowo z Klientem, w celu zaproponowania zamiennika. Klient ma prawo nie wyrażenia zgody na dostarczenie zamiennika, co jest jednoznaczne z rezygnacją przez Kupującego z zakupu brakującego towaru.

12. Zawarcie umowy następuje z chwilą, gdy Klient otrzyma potwierdzenie realizacji zamówienia od Sprzedającego na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej.

13. Klient otrzyma także mailowe potwierdzenie zawarcia umowy na odległość.

IV. Dostawa

1. Dostawa towarów jest realizowana na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Do wartości zamówienia doliczane są koszty przesyłki, które ponosi Klient i o których wysokości Klient jest informowany w chwili zawarcia umowy.

3. Koszt wysyłki towaru poza granice Polski wymaga osobnego wyliczenia i przesyłany jest na adres e-mail klienta po złożeniu zamówienia.

4. Zamówienia złożone i opłacone do godziny 11.00 wysyłane są tego samego dnia. Dotyczy to zamówień za pobraniem, opłaconych przez szybkie płatności Przelewy24 oraz po uzyskaniu pozytywnej autoryzacji w przypadku płatności kartą płatniczą. Wysyłka może się opóźnić o jeden dzień roboczy w przypadku dużej ilości zamówień przyjętych do realizacji danego dnia.

5. Wysyłka zamówień opłaconych przelewem tradycyjnym następuje po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sklepu.

6. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym (na terenie Wejherowa) lub przesyłką kurierską. Towary nabyte na stronie sklep.prymex.pl wysyłane są do Klienta za pośrednictwem przewoźnika wybranego przez Sklep. Koszty dostawy i obowiązujące promocje zostały przedstawione na podstronie Szczegóły wysyłki i dostarczania towaru. Dodatkowo koszty zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

7. Przesyłka darmowa w podanym przedziale występuje tylko dla paczek o standardowych wymiarach i wadze do 30kg.

8. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 5 dni roboczych.

9. W przypadku płatności przedpłatą w formie przelewu bankowego, czas realizacji zamówienia zależny jest od otrzymania potwierdzenia zaksięgowania środków na rachunku Sprzedawcy i ulega odpowiedniemu wydłużeniu o ten okres.

10. W przypadku gdy zamówionych towarów brak w magazynie, nastąpi wydłużenie czasu oczekiwania, o czym Kupujący zostanie powiadomiony.

11. Klient informowany jest poprzez pocztę elektroniczną o stanie realizacji zamówienia.

12. Wydanie Towaru Klientowi następuje w momencie wydania zamówionych Towarów przewoźnikowi, czyli firmie kurierskiej, z którą Sprzedający ma podpisaną umowę. Jednocześnie Klient oświadcza, że upoważnia kuriera do odbioru Towaru w jego imieniu.

13. Na Kliencie spoczywa obowiązek sprawdzenia towaru i jego stanu podczas odbierania towaru od przewoźnika.

14. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem, Klient powinien odmówić przyjęcia towaru i niezwłocznie powiadomić o tym Sklep. Przyjęcie przesyłki przez kupującego, potwierdzone jego podpisem na liście przewozowym, traktowane będzie jako potwierdzenie jej zgodności z zamówieniem.

15. Zamówienia, które nie zostaną odebrane w terminie i zostaną zwrócone do Sklepu, będą automatycznie anulowane. Koszt takiej przesyłki pokrywa kupujący.

16. Zasady odbioru towaru od przewoźnika określa przewoźnik, w miarę możliwości po konsultacji z Klientem.

17. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany przy składaniu zamówienia adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia, paragonu lub faktury VAT.

V. Dokumenty sprzedaży

1. Klient, który będzie chciał otrzymać fakturę VAT do wystawionego paragonu fiskalnego, musi to zadeklarować przed wystawieniem paragonu. Od 1 lipca 2019 r. weszły w życie przepisy nowelizacji ustawy o VAT (projekt z dnia 21 marca 2019 r.) wprowadzające zasadę, że w przypadku sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, fakturę do paragonu fiskalnego na rzecz nabywcy posługującego się NIP wystawia się tylko w przypadku, gdy paragon dokumentujący tę sprzedaż zawiera NIP nabywcy.

VI. Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

2. Do kwoty zamówienia doliczany jest koszt przesyłki w zależności od rodzaju przesyłki i kwoty zamówienia (patrz Koszty transportu) oraz ewentualne koszty usług dodatkowych wybranych przez Klienta.

3. Klient informowany jest o koszcie wysyłki przy wyborze formy dostawy towaru podczas składania zamówienia, a także we wiadomościach e-mail otrzymywanych od sklepu na każdym etapie realizacji zamówienia.

4. Przed ostatecznym złożeniem zamówienia, Klient musi wyrazić zgodę na doliczane do kwoty zamówienia kosztów dodatkowych, o których mowa w ust. 2. powyżej.

5. Klient może dokonać zapłaty za towar za pomocą:
a) przelewu bankowego na konto sklepu: 77 8350 0004 0009 2441 2000 0030
b) gotówką do rąk doręczyciela przy odbiorze towaru
c) za pomocą serwisu płatniczego Przelewy24 obsługującego szybkie przelewy bankowe, a także płatności kartami Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic oraz Maestro.

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

d) gotówką przy odbiorze towaru w siedzibie firmy.

6. Za zamówienia o wartości większej niż 5.000 zł (słownie pięć tysięcy złotych) Kupujący zobligowany jest dokonać przedpłaty na rachunek bankowy sklepu w wysokości 20 % wartości zamówienia.

7. W przypadku wyboru formy płatności przelewem na konto bankowe sklepu, Kupujący w tytule przelewu zobowiązany jest podać numer zamówienia, którego przelew dotyczy. W przypadku nie podania przez Kupującego numeru zamówienia w tytule przelewu i pojawieniem się po stronie Sprzedawcy trudności z ustaleniem numeru zamówienia opłaconego otrzymanym przelewem, zamówienie nie zostanie zrealizowane, a pieniądze zostaną zwrócone przez Sprzedawcę na konto bankowe, z którego zostały wysłane.

8. Za datę dokonania przez Kupującego płatności, uważa się datę wpływu środków na rzecz Sprzedającego.

9. W sytuacji, kiedy Kupujący wybiera przedpłatę, termin płatności wynosi 2 dni od dnia zawarcia umowy. Po upływie tego terminu zamówienie nie zostanie zrealizowane.

10. W przypadku wysyłki towaru za granicę, przedpłata jest jedyną możliwą formą płatności.

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

1. Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, przysługuje na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu towaru, realizowane poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 14 dni i wysłanie go na adres korespondencyjny: „Prymex” Kazimierz Pryczkowski, ul. Przemysłowa 21, 84-200 Wejherowo. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik nr 1* do niniejszego regulaminu.

2. Termin 14-dniowy o którym mowa w ust. 1 liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
- towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie Klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;
- świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
- w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
- zawartej w drodze aukcji publicznej;
- świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
- dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres: „Prymex” Kazimierz Pryczkowski, ul. Przemysłowa 21, 84-200 Wejherowo.

5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

6. Klient zobowiązany jest dołączyć dokument sprzedaży do zwracanego towaru.

7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8. Zwrot zapłaconej ceny oraz wszelkich poniesionych w związku z zawarciem umowy kosztów zostanie dokonany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, przy czym Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania.

9. Zwrot płatności otrzymanych od Klienta dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. W przypadku zwrotu płatności wykonanej kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu środków na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

10. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez Kupującego dodatkowych kosztów.

VIII. Reklamacje dotyczące towarów

1. „Prymex” Kazimierz Pryczkowski jako Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: prymex (małpa) prymex.pl. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta o tym, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

3. Wybór podstawy reklamacji oraz dochodzonego roszczenia należy do Klienta.

4. Reklamacje gwarancyjne rozpatrywane są zgodnie z warunkami udzielonej gwarancji, o ile taka została udzielona.

5. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego.

6. Reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową (dotyczy rzeczy zakupionych przed dniem 25.12.2014 r.) rozpatrywane są w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

7. Kupujący ma możliwość skorzystania ze wskazanych niżej pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
- Rzecznicy konsumentów – działają w każdym powiecie i mieście na prawach powiatu. Możliwość uzyskania bezpłatnej porady lub informacji prawnej w sprawach dotyczących każdego rodzaju sporu ze sprzedawcą- bez względu na miejsce siedziby przedsiębiorcy;
- Organizacje konsumenckie- Federacja Konsumentów oraz Stowarzyszenie Konsumentów Polskich;
- Stały polubowny sąd konsumencki działający przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej (WIIH) i przy ich oddziałach zamiejscowych. Do rozpatrzenia sprawy niezbędna jest zgoda obu stron sporu;
- Mediacja przy WIIH – niezbędna jest zgoda obu stron sporu.

8. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fizyczne, powinien odesłać towar przesyłką pocztową na adres: PRYMEX Pyczkowski Kazimierz ul. Przemysłowa 21, 84-200 Wejherowo. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dokument sprzedaży oraz opis przyczyny reklamacji. Wadliwy towar jest wymieniany na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru na konto bankowe Klienta lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary. Maksymalny czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych.

UWAGA!

WARUNKIEM REKLAMACJI ILOŚCIOWO - JAKOŚCIOWEJ
(USZKODZENIA ITP.) JEST SPRAWDZENIE PACZKI PRZY
KURIERZE I PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY PODPISANY
PRZEZ KURIERA I ODBIORCĘ.
NA PROTOKOLE NALEŻY
UMIEŚCIĆ INFORMACJĘ DOTYCZĄCĄ PRZESYŁKI
NP. ZGNIECIONA PACZKA ITP. A TAKŻE EWENTUALNE
BRAKI PRODUKTÓW W SZTUKACH.
PROTOKÓŁ TEGO SAMEGO DNIA PROSIMY
PRZESŁAĆ MAILOWO NA ADRES:
prymex (małpa) prymex.pl
INNE FORMY ZGŁASZANIA REKLAMACJI NIE
BĘDĄ UWZGLĘDNIANE!

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Sklep „Prymex” podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: „Prymex” Kazimierz Pryczkowski, ul. Przemysłowa 21, 84-200 Wejherowo, bądź w drodze elektronicznej na adres: prymex (małpa) prymex.pl.

4. W reklamacji Klient powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5. Sklep „Prymex” zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od chwili jej zgłoszenia, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta o tym, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Nierozpatrzenie reklamacji w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim nie jest równoznaczne z jej uznaniem. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany.

X. Ochrona danych osobowych

1. Sklep „Prymex” przetwarza dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności.

2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych PRYMEX nie są przekazywane podmiotom trzecim, innym niż te wykorzystywane do rozsyłania newslettera/ prowadzenia witryny sklep.prymex.pl, chyba że użytkownik wyrazi na to odrębną zgodę.

3. Poprzez akceptację odpowiednich klauzul zawartych w formularzu rejestracyjnym Klient wyraża zgodę na: przetwarzanie danych w celach związanych z obsługą Klienta i świadczeniem usług przez Sklep; przekazywanie Klientowi informacji handlowej i marketingowej w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Sklep.

4. Klientowi przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych osobowych, a także dostępu do treści tych danych i żądania ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu dotyczącego ich przetwarzania.

5. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

6. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą przez okres nieoznaczony od dnia ich przekazania tj. tak długo jak Klient będzie chciał otrzymywać newsletter/ korzystać z witryny sklep.prymex.pl. W przypadku przesłania informacji o rezygnacji z otrzymywania newslettera/ korzystania z serwisu sklep.prymex.pl dane osobowe zostaną usunięte.

XI. Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

3. Wszelkie uzupełnienia, korekty lub zmiany regulaminu wchodzą w życie z dniem ich umieszczenia na stronie internetowej sklepu pod adresem sklep.prymex.pl.

4. Wszystkie zdjęcia, rysunki, teksty, opisy oraz inne informacje widniejące na sklep.prymex.pl podlegają ochronie praw autorskich. Jakiekolwiek ich kopiowanie w częściach lub w całości, czy wykorzystywanie ich w jakimkolwiek celu jest zabronione bez pisemnej zgody właściciela sklepu „Prymex”.

* Link do załącznika